شرکت کنندگان در جشنواره

اسامی شرکت کنندگانی که آثار آنها در دبیرخانه جشنواره ثبت شده است، با تفکیک کشور و بخش:

 

یک) جمهوری فدرال آلمان 

1. آقای «علی السرای»/ آلمان/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر

دو) سرزمین همسود استرالیا

1. آقای «اشفاق حسین وحیدی»/ استرالیا/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر

سه) جمهوری اسلامی افغانستان:

1. آقای «سید حکیم بینش»/ افغانستان/ بخش شعر/ 1 اثر

 

چهار) جمهوری اندونزی:

1. آقای «رضا مولانا»/ اندونزی/ شرکت در بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر

پنج) جمهوری اسلامی ایران:

1. خانم «سمانه شریفانی/ ایران/ بخش های آثار مکتوب و ایده ‏های خاص/ 4 اثر
2. آقای «محمدتقی استیری/ ایران/ بخش ایده ‏های خاص، بخش فضای مجازی و بخش سینما و تلویزیون/ 4 اثر
3. آقای «جعفر زمانی/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
4. خانم «مریم کریمی دهکردی/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 3 اثر
5. خانم «عفت مهرابی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
6. آقای «مهدی آمن»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
7. آقای «محمدجواد پردخته»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 25 اثر
8. آقای «مهدی شاد/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 2 اثر
9. آقای «محمد مستقیمی»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 2 اثر
10. آقای «حمیدرضا فرشیدنیا»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
11. آقای «مجتبی خرسندی» ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
12. آقای «میلاد حافظی نژاد»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
13. آقای «خدابخش صفادل»/ ایران/ بخش شعر/ 6 اثر
14. آقای «علی اصغر ذاکری»/ ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
15. آقای «محمدحسین محمدی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
16. خانم «فریبا قیومی زاده»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
17. خانم «شیما مقتدری/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
18. خانم «فاطمه جمشیدی»/ ایران/ بخش شعر و ایده های خاص/ 2 اثر
19. آقای «ناصر دوستی» ایران/ بخش شعر/ 6 اثر
20. آقای «علی اکرم خانه ای»/ ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
21. خانم «ملیحه جوکار زیدانلو»/ ایران/ بخش شعر/ 6 اثر
22. آقای «مهدی جهاندار»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
23. آقای «آرش پورعلیزاده»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
24. خانم «بهجت فروغی مقدم»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
25. آقای «محسن کاویانی»/ ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
26. آقای «احسان بیات»/ ایران/ بخش شعر/ 3 اثر
27. آقای «سید علیرضا شاهین (شاهچراغی)»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
28. خانم «معصومه‏ سادات شاکری»/ ایران/ بخش شعر/ 3 اثر
29. خانم «فاطمه بیرانوند»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
30. خانم «زهرا سپهکار»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
31. خانم «سمیه تورجی»/ ایران/ بخش شعر/ 3 اثر
32. آقای «عارف شعیب»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 4 اثر
33. آقای «حمیدرضا شجاعی»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
34. آقای «سعید خانمرادی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
35. آقای «اسماعیل پارسانهاد»/ ایران/ بخش شعر/ 9 اثر
36. آقای «علیرضا شکرریز»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
37. آقای «ابوالفضل عزیزی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
38. آقای «سعید نجاتی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 3 اثر
39. آقای «علی توکلی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
40. خانم «فاطمه‏ سادات جوادی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
41. آقای «محمدمهدی قاسمی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
42. آقای «عمران چراغی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
43. خانم «صدیقه محمدی»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
44. آقای «غلامرضا روشن فکر»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
45. آقای «عزیزالله محمدپور میر»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
46. آقای «علی حسینقلی زاده»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
47. آقای «رضا ابراهیمی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
48. آقای «مسعود محمدیان»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
49. آقای «اسماعیل عظیمی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
50. آقای «امیرحسین اسرافیلی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
51. خانم «شهرزاد رادمرد»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 2 اثر
52. آقای «محمدجواد آقابیگی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
53. آقای «مهدی طهماسبی دزکی» ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
54. آقای «محمدحسن سعیدی مطلق»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
55. آقای «رضا تروان»/ ایران/ بخش های سینمایی و فضای مجازی/ 3 اثر
56. آقای «میلاد خوش قدم»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
57. آقای «جعفر ناصری»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
58. خانم «منصوره بخشی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب مقاله/ 1 اثر
59. آقای «یعقوب اکبریان»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون و بخش فضای مجازی/ 3 اثر
60. خانم «هانیه سالکی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
61. آقای «مهرداد برون»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
62. آقای «ابوذر نوروزی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
63. آقای «مالک عبدی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب، بخش شعر و بخش فضای مجازی/ 3 اثر
64. آقای «فهیمه غلامی زارع‏ زاده»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 2 اثر
65. آقای «حسین سلطان محمدی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
66. خانم «فاطمه سلطان محمدی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
67. خانم «ستاره موسوی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 2 اثر
68. آقای «اصغر طهماسبی بلداجی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 2 اثر
69. آقای «حمید نیک اقبال»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
70. آقای «موسی کاظم زاده»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
71. آقای «عباسعلی اخوان ارمکی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 2 اثر
72. خانم «فاطمه سلیمان‌پور»/ ایران/ بخش آثار مکتوب و شعر/ 4 اثر
73. خانم «فاطمه رئوفی ‏تبار»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
74. خانم «طاهره همتی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
75. خانم «زهره ملامحمدی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
76. آقای «سید علیرضا رجائی شوشتری»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 1 اثر
77. آقای «مصطفی کولیوندی»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 1 اثر
78. صداوسیمای مرکز گیلان/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
79. آقای «علی دلیلی یزدی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 3 اثر
80. آقای «محمدحسین مردانی نوکنده»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 3 اثر
81. خانم «طاهره حسین‌زاده»/ ایران/ بخش شعر/ 4 اثر
82. آقای «سید محمدحسین طالبیان»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
83. آقای «مهدی سعیدی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
84. خانم «اکرم سادات نوری»/ ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
85. خانم «زهرا اسماعیلی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
86. خانم «سحر عباسی»/ ایران/ بخش ایده های خاص/ 1 اثر
87. خانم «شقایق پاکی پودنک»/ ایران/ بخش شعر / 1 اثر
88. آقای «علی ساکی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
89. آقای «علی احمدی‏خواه کوهنانی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
90. آقای «احسان فقیهیان»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
۹۱. خانم «راحیل گلفام»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
۹۲. خانم «فاطمه توتونی منفرد»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
93. آقای «اکبر حیدری»/ ایران/ بخش شعر/ 4 اثر
94. خانم «مائده جُلِینی»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
95. خانم «زهره سادات هاشمی»/ ایران/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
96. خانم «فرزانه شفیعی»/ ایران/ بخش شعر/ 3 اثر
97. خانم «مریم شیخیونی»/ ایران/ بخش شعر/ 2 اثر
98. خانم «معصومه طلعتی ولی پور»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
99. آقای «علی طوافی» / ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
100. آقای «سید محمدحسین ابوترابی»/ ایران/ بخش شعر/ 5 اثر
101. خانم «زهرا رجبی»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
102. خانم «زینب شجاع مؤدب»/ ایران/ بخش آثار مکتوب و بخش ایده های خاص/ 2 اثر
۱۰۳. خانم «سیده فاطمه راشدی»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
104. آقای «آرام کرمی» ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 2 اثر
105. خانم «فریبا یاوری»/ ایران/ بخش شعر/ 1 اثر
سحر ناجي فاضل المشهدي عراق/ نجف اشرف، کوفه ایمیل 12 دسامبر 2023
21 آذر 1402 آثار مکتوب مقاله/ 1
آقای «حاتم العنایة المغرب (مراکش) / ؟؟ ایمیل 17 دسامبر 2023
26 آذر 1402 آثار مکتوب مقاله/ 1
آقای «عمار عبودي محمد حسين نصار عراق/ کوفه واتساپ خاکرند آثار مکتوب مقاله/ 1
۱۰۵. آقای «مجتبی کوهکن»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
آقای «احمد حسیب اسعد» سوریه شعر
۱۰۶. آقای «جعفر میرناصری» ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ 1 اثر
آقای «حسین علي الفضلي» عراق شعر
۱۰۷. آقای «حسین شجاع»/ ایران/ بخش فضای مجازی/ 1 اثر
آقای «محمدتقی قاضی»/ پاکستان ایتا 20 دسامبر 2023
29 آذر 1402 آثار مکتوب مقاله/ 1
۱۰۷. آقای «ابراهیم پورعلی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ ۲ اثر
آقای «عیّال جاسم الظالمي» عراق/ سماوه 20 دسامبر 2023
29 آذر 1402 آثار مکتوب مقاله/ 1
۱۰۸. آقای «محسن رمضانی»/ ایران/ بخش سینما و تلویزیون/ ۱ اثر
خانم «هدیل الدلیمی» واتساپ شعر شعر کلاسیک عربی/ 1
آقای «علیرضا رجبعلی زاده کاشانی»/ ایران/ کاشان ایتا 24 دی 1402 شعر شعر کلاسیک/ 2
آقای «حسن خاکرند» ایران/ تهران واتساپ 20 دسامبر 2023
29 آذر 1402 آثار مکتوب مقاله/ 1
آقای «حمزه حسین عبادي» عراق/ دیوانیة واتساپ 18 دسامبر 2023
27 آذر 1402 شعر شعر نو (عربی)/ 1
خانم «نرگس باقری»/ ایران/ تهران ایتا 20 دسامبر 2023
29 آذر 1402 شعر شعر کودک و نوجوان/ 4
آقای «ضیاء جاسم الخاقاني» عراق/ کوفه واتساپ 20 دسامبر 2023
29 آذر 1402 شعر شعر کلاسیک (عربی)/ 1
آقای «قاسم بای» ایران/ رامیان ایمیل/ ش 157 21 سپتامبر 2022
21 دسامبر 2023
30 آذر 1402 شعر شعر نو/ 1
شعر کودک و نوجوان/ 1
آقای «وحید طلعت» ایران/ ارومیه ایمیل 21 دسامبر 2023
30 آذر 1402 شعر شعر کلاسیک/ 11
آقای «امیر احسانی» ایران/ قم ایمیل 21 دسامبر 2023
30 آذر 1402 سینمایی فیلم مستند/ 1
آقای «محمدعلی زارع» ایتا 21 دسامبر 2023
30 آذر 1402 شعر شعر نو/ 1
آقای «محمد مهدی ابوطالبی»/ ایران/ اصفهان ایتا 21 دسامبر 2023
30 آذر 1402 شعر شعر نو/ 1
خانم «فاطمه رجبی» ایران/ هرسین سایت ایده های خاص خوشنویسی/ 1
آقای «موسی الرضا حیدری»/ ایران/ بخش های آثار مکتوب، شعر و فضای مجازی/ 8 اثر
خانم «سیده کبری حسینی بلخی»/ افغانستان/ شعر شعر کلاسیک/ 7
خانم «لیلا حاجی»/ ایران/ ؟؟؟بله21 دسامبر 2023
30 آذر 1402 فضای مجازی پادکست/ 3
دلنوشته/ 5
آقای «سید محمدباقر قریشی» ایران/ ؟؟؟ بله 21 دسامبر 2023
30 آذر 1402 فضای مجازی/ سینمایی پادکست/ 1
فیلم کوتاه/ 1
آقای «حمید حلمی زادهایران/ تهرانواتساپ خاکرندشعر
مریم سلیقه ایران/ بروجرد ایتا 22 دسامبر 2023
1 دی 1402 آثار مکتوب/
ایده های خاص مقاله/ 2
یادداشت/ 1
پادکست/ ؟؟
نمایشنامه عروسکی/
آقای «محمد آذرفر» ایران/ دماوند ایتا 1 دی 1402 ایده های خاص خوشنویسی مرغ بسم الله/ 1
آقای «اسماعیل سکاک» ایران/ قزوین ایتا 4 دی 1402 شعر شعر کلاسیک/ 2
خانم «سلوی محمود» واتساپ خاکرند 7 دی 1402 شعر شعر/ 2
آقای «عباس فتوني» لبنان‎ ایمیل 26 دسامبر 2023
5 دی 1402 شعر شعر کلاسیک/ 1
خانم «عاطفه حیرت» ایران/ اصفهان ایمیل 26 آذر 1402 شعر شعر نو/ 1
خانم «فاتحة معمري» الجزائر ایمیل 23 دسامبر 2023
2 دی 1402 شعر شعر کلاسیک/ 1
آقای «محمدعلی مشایخی پور» ایران/ تهران سایت 16 آذر 1402 آثار مکتوب یادداشت/ 1
مقاله/ 1
خانم «مهدیه زارع» ایران/ بیرجند سایت 19 آذر 1402 ایده‏های خاص نقاشی/ 1
خانم «فاطمه تسلیم جهرمی» ایران/ جهرم سایت 28 آبان 1402 آثار مکتوب مقاله/ 1
خانم «عاطفه بیاجیان» ایران/ همدان سایت
ایمیل/ ش 188 26 آبان 1402 ایده‏های خاص پوستر و تایپوگرافی/ 5
آقای «رضا کاشانی اسدی» ایران/ تهران سایت 20 آبان 1402 سینمایی/
آثار مکتوب فیلمنامه/ ناقص
کتاب/ نیامده
خانم «سیده مهرآفرین رفیعی» ایران/ تهران سایت آبان 1402 شعر شعر کودک و نوجوان/ 1
آقای «حمیدرضا فاطمی» سایت 17 آبان 1402 شعر شعر کلاسیک/ 4
آقای «محمدیاسر حشمتی باروق» ایران/ تهران ایمیل/ ش 119
سایت 16 آبان 1402 فضای مجازی کلیپ/ 1
آقای «احمد السیوفی» واتساپ خاکرند 7 دی 1402 یادداشت عربی
آقای «خالد محيي الدين الحليبي» مصر/ قاهره واتساپ خاکرند 7 دی 1402 آثار مکتوب مقاله/ 1
آقای «محمدمهدی سینی چی» ایران/ مشهد ایتا 8 دی 1402 شعر شعر نو/ 1
آقای «محمد مستحسن هاشمی» پرتغال/ لیسبون ایمیل یادداشت
آقای «محمود جاسم النعيمي» عراق/ نجف ایمیل 30 دسامبر 2023
9 دی 1402 داستان/ 1
آقای «علاء السيد طاهر الموسوي» عراق/ کوفه ایمیل 31 دسامبر 2023
10 دی 1402 شعر شعر کلاسیک/ 1
خانم «مهلا جوادی» ایران/ ایرانشهر بله 27 آبان 1402 شعر شعر کلاسیک/ 1
شعر نو/ 1
خانم «زهرا رسولی» افغانستان/ مقیم مشهد سایت 10 دی 1402 شعر شعر کلاسیک/ 1
آقای «هاشم محمد الباججي» عراق واتساپ خاکرند 31 دسامبر 2023
10 دی 1402 آثار مکتوب مقاله/ 1
آقای «علی سلیمیان»/ ایران/ اصفهان، زرین‌شهر
ایمیل/ ش 15223 سپتامبر 2022شعرشعر کلاسیک/ 1
خانم «شراره تاجمیر ریاحی» ایران/ شیراز ایمیل/ ش 197 7 آگوست 2022 شعر شعر کلاسیک/ 1
خانم «مریم علي خیر بیک» سوریه/ دمشق واتساپ خاکرند 6 ژانویه 2024
16 دی 1402 آثار مکتوب یادداشت/ 1
آقای «طاهر رحمانی» ایران/ تهران ایمیل 26 آوریل 2022 ایده های خاص درست متوجه نشد
آقای «مضر عبدالمجید الالوسی» عراق واتساپ خاکرند 23 دی 1402 شعر شعر کلاسیک/ 1
آقای «مهدي شاکر النهیري» عراق / کوفه واتساپ خاکرند 3 ژانویه 2024
13 دی 1402 شعر شعر کلاسیک/ 1

 

شش) جمهوری بنین:

1. آقای «علی بساری»/ بنین/ بخش ایده های خاص/ 1 اثر

هفت) جمهوری اسلامی پاکستان:

۱. آقای «محمد لطیف مطهری»/ پاکستان/ بخش آثار مکتوب مقاله/ 1 اثر

هشت) پادشاهی تایلند:

1. «سید وفی»/ بخش شعر/ ۱ اثر

نه) جمهوری تونس:

1. خانم «ذهبية بنت صالح الفاهم»/ تونس/ بخش های آثار مکتوب و فضای مجازی/ 3 اثر

 

ده) جمهوری عربی سوریه:
1. آقای «حسین علي جمعة»/ سوریه/ بخش شعر/ 1 اثر
2. آقای «شادی حلاق»/ سوریه/ بخش شعر/ 1 اثر

 

یازده) جمهوری عراق:

1. آقای «خلیل خلف بشیر»/ عراق/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
2. آقای «ستار جليل عجيل»/ عراق/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
3. آقای «جابر الجابری»/ عراق/ بخش شعر/ 1 اثر
4. آقای «موسی عبد شوجة»/ عراق/ بخش شعر/ 5 اثر
5. آقای «مصعب مكي زبيبة»/ عراق/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
6. آقای «مشتاق حمید فنجان»/ عراق/ بخش شعر/ 1 اثر
7. آقای «سلیم جواد الشبلی»/ عراق/ بخش شعر/ 1 اثر
8. آقای «کاظم عبدالله عبدالنبي عِنوز»/ عراق/ بخش شعر/ ۱ اثر
9. خانم «زینب حامد محسن الحسینی»/ عراق/ بخش ایده های خاص/ 1 اثر

دوازده) پادشاهی عربستان سعودی:

1. آقای «مؤید الصغیر»/ عربستان/ بخش شعر/ 1 اثر
سیزده) کانادا:
1. آقای «احمد رضا حسینی»/ کانادا/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر

چهارده) جمهوری کوزوو:

1. خانم «بریشا ایقباله هدوتی»/ کوزوو/ بخش ایده های خاص/ 15 اثر

پانزده) جمهوری لبنان:

1. آقای «سدیف حمادة»/ لبنان/ بخش شعر/ 1 اثر
2. خانم «فاطمة مهدي السحمراني»/ لبنان/ بخش شعر/ 1 اثر

شانزده) جمهوری عربی مصر:

1. آقای «علی ابوالخیر»/ مصر/ بخش آثار مکتوب/ 3 اثر
2. آقای «احمد صبري السيد علي» مصر/ بخش آثار مکتوب کتاب/ 1 اثر
3. خانم «ایمان الکاشف»/ مصر/ بخش شعر/ 1 اثر
4. آقای «احمد صبري عبد الله»/ مصر/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر

هفده) پادشاهی نروژ:
1. آقای «عقیل حاتم الساعدی»/ نروژ/ بخش شعر/ 1 اثر

 

هجده) جمهوری فدرال نیجریه:

1. آقای «شفیعو کبیرو»/ نیجریه/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر
2. خانم «فریدت مشلیا»/ نیجریه/ بخش آثار مکتوب/ 1 اثر

 

نوزده) جمهوری هندوستان:
1. خانم «صباحت سیده رضوی»/ ھندوستان/ بخش سینمایی/ 1 اثر
2. خانم «شریعت سیده عینی»/ ھندوستان/ بخش شعر/ 1 اثر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ بروزسازی فهرست: شنبه 30 دی 1402
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ